wz0wz0007 发表于 2021-1-29 09:24:09

最新运营版金币大联盟(游戏多带陪玩)

http://shipin.wz0.net/%E4%BA%94%E6%B8%B8%E6%BC%94%E7%A4%BA.mp4
金币大联盟搭建运营版
游戏很多   可玩房卡模式   也可玩大联盟
金币大联盟带机器人,机器人陪玩。可控。
搭建只需提供服务器,和苹果签名费。
其他一条龙,不再收任何费用
服务器配置:4核8G 5M   50G硬盘以上

搭建请联系站长

http://wz0.net/data/attachment/forum/202012/22/212410x6c5hoj3o6hcjfcz.jpg
http://wz0.net/data/attachment/forum/202012/22/212410rz7hovheqyfhzyv4.jpg
http://wz0.net/data/attachment/forum/202012/22/212410jtt842ggei6j3q8e.jpg
http://wz0.net/data/attachment/forum/202012/22/212410n11omoniv6xj6zos.jpg
http://wz0.net/data/attachment/forum/202012/22/212409f09bzuauuribzhkr.jpg
http://wz0.net/data/attachment/forum/202012/22/212409aaq538nq8xh3sh9h.jpg
http://wz0.net/data/attachment/forum/202012/22/212409vnqq1makx17rngrm.jpg
http://wz0.net/data/attachment/forum/202012/22/212409yzugjqnd8tedu8t8.jpg
http://wz0.net/data/attachment/forum/202012/22/212409yci5w5cciirdccz5.jpg
http://wz0.net/data/attachment/forum/202012/22/212409ps6msha88k8bjske.jpg
http://wz0.net/data/attachment/forum/202012/22/212409n1hd0ddasu9s0a5z.jpg
http://wz0.net/data/attachment/forum/202012/22/212409vs88seohnmsmbsbw.jpg
http://wz0.net/data/attachment/forum/202012/22/212409pt7uqzfkvecun55n.jpg
http://wz0.net/data/attachment/forum/202012/22/212409v9lujvmm7m23pmyy.jpg
http://wz0.net/data/attachment/forum/202012/22/212409jili8tubibwlqe1a.jpg

7174505 发表于 2023-2-7 18:41:52

学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
页: [1]
查看完整版本: 最新运营版金币大联盟(游戏多带陪玩)